Medzi dvomi fyzickými osobami alebo obchodnými spoločnosťami sú zmeny zmlúv úplne bežnou záležitosťou a môže sa tak diať z rôznych príčin. Ak ide o vec, ktorej vlastnosti alebo povrch sa mení, túto skutočnosť je potrebné aj právne zaznamenať, a to najlepšie písomnou cestou, na základe zmluvy medzi dvomi stranami. Naša spoločnosť eZmluva pripravila vzorový materiál pre vaše potreby. Zmluva má názov zmluva o úprave veci Ezmluva a je uzatvorená medzi dvomi zmluvnými stranami. Pri oboch je potrebné uviesť osobné údaje, konkrétne:

zmluva

meno, priezvisko

dátum narodenia

bydlisko

rodné číslo

štátna príslušnosť

1. zmluvná strana je označovaná ako zhotoviteľ, 2. zmluvná strana ako objednávateľ

obaja sú označovaní ako zmluvné strany a fungujú aj jednotlivo ako zmluvná strana

v článku č. I. úvodnom ustanovení je definované o aký predmet ide (napríklad vykonanie povrchovej úpravy v interiéri)

článok č. II zahŕňa predmet zmluvy – na príklade povrchovej úpravy kozubu je definované, že zhotoviteľ na vlastné nebezpečenstvo a za podmienok ustanovených v zmluve má vyhotoviť povrchovú úpravu kozuba, ktorú následne objednávateľ je povinný prevziať

v zmluve je definovaná suma na základe stanovenej dohody, s ktorou súhlasia obe zmluvné strany

nárok zhotoviteľa na uvedenú sumu vzniká okamihom odovzdania objednanej veci

cenu za úpravu zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi do 30 dní od odovzdania veci na bankový účet bezhotovostným prevodom

v záverečných ustanoveniach sú definované právne vzťahy, vyhotovenie zmluvy v dvoch rukopisoch – jeden rovnopis obdrží zhotoviteľ, druhá objednávateľ

zmluvné strany si zmluvu poriadne prečítali, je zrozumiteľná, jasná, nie je podpísaná pod nátlakom, vyjadruje skutočnú a slobodnú vôľu, nie je uzatvorená v tiesni alebo v nápadne znevýhodnených podmienkach a je vlastnoručne podpísaná

zmluva nadobúda platnosť podpismi, uvádza sa v nej aj dátum a miesto podpísania

Spoločnosť eZmluva v rámci voľne dostupných vzorových dokumentov uvádza aj ďalšie na objasnenie právnych záležitostí a aj ušetrenie času :

právne služby

Upravuje zmluvy ohľadom :

cenné papiere

pôžičky a úvery

verejná správa, príspevky

vzory zmlúv pre podnikateľov a iné

Ak máte záujem o zmluvu o úprave vecí či získať ďalšie informácie, dostupné info na webovej stránke.